Kinderdagverblijf

Den Tutter

Leopoldstraat 15a
Hingene
2880

dentutter@hotmail.com

Nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief:

Huisregelement

Den Tutter werkt met een huisreglement waarin alle afspraken voor beide partijen duidelijk op papier staan. Behalve de informatie die op de andere pagina's van deze website al weergegeven wordt, bestaat het huisreglement nog uit de volgende onderdeeltjes:Breng- en haalmomenten

Als ouder heb je toegang tot alle lokalen die tot de opvang behoren (niet tot de privévertrekken).

Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mag je je kind op elk moment brengen of ophalen. Om de rust van de baby of peuter niet te verstoren, vragen we je wel om je peuter bij voorkeur niet op te halen tijdens het middagdutje. Indien dit toch nodig is, gelieve ons tijdig te verwittigen.

Er wordt verwacht dat je je kind voor sluitingstijd ophaalt. Bij laattijdig afhalen zal er een vergoeding worden aangerekend van €2,5 per begonnen 15 minuten.

Het kinderdagverblijf vertrouwt de kinderen alleen toe aan vertrouwde personen. Je verwittigt - liefst vooraf - de kinderverzorgster wanneer derden je kind komen afhalen.

Klachtenprocedure

Vragen, opmerkingen of problemen in verband met de werking, of specifiek in verband met het inkomensgerelateerde betalingssysteem, worden in eerste instantie besproken met de verantwoordelijke van de opvangvoorziening.

Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan wat betreft klachten of opmerkingen over de werking van het inkomensgerelateerd systeem contact opgenomen worden met de klachtendienst van Kind en Gezin:

Klachtendienst Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel.: 02/533.14.14
Fax: 02/534.14.48
E-mail: klachtendienst@kindengezin.be.

Voor blijvende vragen kan men zich wenden tot de Kind en Gezin–lijn, hetzij telefonisch op het nummer 078/15.01.00, hetzij via e-mail: info@kindengezin.be.

De klachtendienst zal de klacht voor verdere behandeling opnemen. Concreet zal nagegaan worden of een correcte toepassing van de regelgeving in verband met het inkomensgerelateerd systeem werd toegepast. Nadat al de relevante gegevens zijn verzameld en onderzocht, zal de klachtendienst een eindbevinding opmaken en deze meedelen aan de klager.

Indien uit de behandeling blijkt dat de klacht gegrond is, zal de klachtendienst de voorziening vragen bij Kind en Gezin een passende rechtzetting door te voeren.

Fiscaal attest

Jaarlijks ontvangen de gezinnen voor kinderen die in de loop van het vorig kalenderjaar in de opvangvoorziening werden opgevangen, een fiscaal attest met vermelding van de betaalde basisbijdrage.

De gezinnen ontvangen het attest van de externe debiteurenbeheerder, in opdracht van Kind en Gezin

Opvang van een ziek kind

Licht zieke kinderen kunnen in de opvang terecht. De verzorgsters houden toezicht op het verdere verloop van de dag en dienen de voorgeschreven medicatie toe.

Te zieke kinderen kunnen niet in de opvang terecht. Daarom verzoeken we om reeds op voorhand al een alternatief te zoeken indien je kind ziek wordt.
Zieke kinderen die een besmettelijke ziekte hebben, worden niet toegelaten in de opvang. Hier wordt dan ook een doktersattest gevraagd indien het kind terug naar de opvang komt.

Indien het kind ziek wordt in de opvang, worden eerst de ouders verwittigd. Indien deze niet bereikbaar zijn, zal er bij ernstige ziekte of ongeval een arts worden geraadpleegd.
De kosten worden dan aan de ouders doorgerekend.

Wij gaan ervan uit dat voorgeschreven medicatie zo veel mogelijk thuis wordt toegediend, voor en na de opvanguren.

Medicatie wordt enkel toegediend met een doktersvoorschrift.

Extra

Bij het ondertekenen van de overeenkomst geeft de ouder ook toestemming aan de opvang:

- om met hun kind(eren) op de openbare weg te gaan. Dit betekent dat de begeleidsters op een veilige manier kunnen gaan wandelen in de omgeving.
- om foto's te trekken en op te hangen in de opvang. Indien je dit niet wilt, gelieve dit te melden aan de verantwoordelijke.

Als je kind niet naar de opvang komt, gelieve ons dan zo snel mogelijk te verwittigen.

De opvangvoorziening moet het contract/huishoudelijk reglement niet aan Kind en Gezin bezorgen. Inspectie kan tijdens een inspectiebezoek wel vaststellen of de nodige informatie opgenomen is. De klachtendienst van Kind en Gezin kan het contract/huishoudelijk reglement opvragen wanneer er klachten zijn. Indien blijkt dat het contract/huishoudelijk reglement niet de nodige bepalingen bevat of onjuiste bepalingen bevat, zal Kind en Gezin vragen dit op korte termijn bij te sturen.

Opzeg voor de ouders

Je kan de opvang beëindigen door dit ten minste 1 maand op voorhand te melden aan een verantwoordelijke. Indien dit niet wordt toegepast, zal het bedrag dat de ouders hebben gestort, worden ingehouden en wordt de waarborg ook niet teruggegeven.

Opzeg voor de opvang

Wij kunnen de opvang beëindigen of schorsen wanneer je het huishoudelijk reglement of de individuele overeenkomst niet naleeft of wanneer je geen gevolg geeft aan de mondelinge of schriftelijke verwittigingen van de minicrèche.
De opzegging of schorsing wordt per brief meegedeeld met vermelding van reden en de ingangsdatum.